Shopping cart

Зелена Енергия

Зелена Енергия или Как се Променя Енергийния Пейзаж

1138

Понастоящем повече от 90% от света (124 от 137 държави) са обещали да постигнат въглеродна неутралност до 2050 г. и енергията играе огромна роля в тези усилия за нулева нетност. Един от основните фокуси на правителствата е да разнообразят своя енергиен микс чрез включване на повече възобновяеми източници в него.

Светът се променя бързо и това важи и за енергийния сектор. Традиционните източници на енергия, като изкопаемите горива, са все по-малко устойчиви и екологични. В същото време, възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) стават все по-достъпни и ефективни.

Какво е зелена енергия и възобновяеми енергийни източници?

Зелена енергия е енергията, която се произвежда от възобновяеми източници. Възобновяемите енергийни източници са тези, които се възобновяват естествено, без човешка намеса. Те включват:

 • Соларна енергия
 • Вятърна енергия
 • Хидроенергия
 • Биоенергия
 • Геотермална енергия

Предимства на зелената енергия

Зелена енергия има редица предимства пред традиционните източници на енергия, като изкопаемите горива. Тези предимства включват:

 • По-малко замърсяване: Зелената енергия не отделя въглероден диоксид (CO2) и други замърсители в атмосферата. Това я прави по-екологична от изкопаемите горива, които са основният виновник за изменението на климата.
 • По-голяма независимост: Зелената енергия може да се произвежда на място, което я прави по-малко зависима от внос на изкопаеми горива. Това може да подобри енергийната сигурност на една страна или регион.
 • По-ниски разходи: В дългосрочен план, зелената енергия може да бъде по-евтина от изкопаемите горива. Това се дължи на факта, че цените на изкопаемите горива са нестабилни и могат да се повишат значително.

Предизвикателства пред зелената енергия

Зелена енергия също има някои предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. Тези предизвикателства включват:

 • Нестабилност: ВЕИ, като вятърната и слънчевата енергия, са нестабилни и не могат да гарантират непрекъснато производство на енергия. Това изисква използването на други източници на енергия, като природния газ, за да се гарантира непрекъснатото снабдяване с енергия.
 • Цена: Въпреки че зелената енергия може да бъде по-евтина в дългосрочен план, в краткосрочен план тя може да бъде по-скъпа от изкопаемите горива. Това се дължи на факта, че ВЕИ все още са в начален стадий на развитие и технологиите им не са толкова усъвършенствани, колкото тези на изкопаемите горива.
 • Съхранение: ВЕИ, като вятърната и слънчевата енергия, не могат да се съхраняват лесно. Това означава, че трябва да се използват веднага след производството си. Това може да бъде проблем, ако производството на енергия от ВЕИ надхвърли търсенето.

Бъдещето на зелената енергия

Въпреки предизвикателствата, пред които е изправена, зелената енергия има светло бъдеще. Това се дължи на редица фактори, включително:

 • Загриженост за околната среда: Все повече хора се загрижават за изменението на климата и замърсяването на въздуха. Това увеличава търсенето на по-чисти и по-устойчиви източници на енергия.
 • Развитие на технологиите: Технологиите на ВЕИ се развиват бързо. Това намалява разходите за производство на енергия от ВЕИ и я прави по-конкурентноспособна.
 • Подкрепа от правителството: Много правителства по света предоставят подкрепа за развитието на зелената енергия. Това включва финансови стимули, забрани за изкопаеми горива и политики

Стремежът на Европа към чиста енергия е кодифициран в Директива за възобновяема енергия II (RED II). RED II и неговите делегирани актове са правна рамка, издадена от Европейската комисия, за да помогне на ЕС да изпълни ангажиментите си за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение.

Защо RED II представлява интерес за енергийната индустрия? 

RED II съдържа поредица от критерии за устойчивост и емисии, с които различни сектори (включително транспорт, горско стопанство, отопление/охлаждане и електричество) трябва да отговарят, за да отговарят на условията за финансова подкрепа от публичните органи. Например RED II поставя цели до 2030 г. за транспортния сектор за намаляване на интензивността на парниковите газове с поне 14,5% и изисква възобновяеми енергийни източници за най-малко 29% от потреблението на енергия, използвана в транспорта. 

Тези амбициозни, обвързващи цели означават, че сектори като транспорта ще търсят иновативни начини за използване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на въглеродните емисии. Заедно с финансирането и стимулите за чиста енергия, очакваме да видим фискални възпиращи стимули за продължаващото използване на изкопаеми горива, а неуспехът да се вземат подходящи мерки за ограничаване на въглеродните емисии ще стане скъпо за последните преместили се.

С политическите преговори в ход за следващото преработване на Директивата за енергия от възобновяеми източници (известна като RED III), Европейският съвет (съставен от министри от всяка държава-членка) се стреми да постигне климатична неутралност в ЕС до 2050 г. ЕС на държавите беше възложено да разработят национални планове за действие за възобновяема енергия, които определят как ще постигнат тези цели. Напредъкът към националните цели е публично известен и се измерва на всеки две години, когато страните от ЕС публикуват национални доклади за напредъка в областта на възобновяемата енергия.

Водород под RED II

Като регион с най-голям брой патенти, свързани с водород, регистрирани в световен мащаб, ЕС е водещ в зелената енергия. Доскоро обаче нямаше стандарти за това какво представлява нисковъглероден водород (и дали стандартите трябва да включват зелен,1 син2 и розов/лилав3 водород). 

През юли 2023 г. влязоха в сила два делегирани акта относно използването на водород като „възобновяемо гориво от небиологичен произход“, което внесе яснота в областта на водорода. Новите разпоредби определят условията, при които водородът, произведен чрез електролиза, може да се счита за климатично неутрален/напълно възобновяем. Те също така изясняват условията, при които производствените съоръжения за розов или лилав водород могат да се квалифицират като частично възобновяема енергия.

Налично финансиране за зелени енергийни продукти

С регулаторна рамка за чиста енергия, която сега се развива в Европа, публичното финансиране за проекти за зелена енергия, включително проекти за водород, е широко достъпно. Финансирането е достъпно за всяка заинтересована страна с планиран проект в ЕС, въпреки че много малко програми позволяват финансиране на физически лица. Финансирането се предлага от два основни източника:

 • Средства, финансирани от бюджета на ЕС за 2021–2027 г
 • Налично национално финансиране от предоставящите субсидии органи във всяка страна-членка на ЕС

Както бюджетът на ЕС, така и националните схеми за финансиране разпределят средства чрез програми или инструменти, всеки от които има набор от ключови цели и свързани критерии за квалификация. Например Механизмът за свързване на Европа за енергетика подкрепя проекти, които свързват енергийната инфраструктура в две или повече държави от ЕС. Фондът за иновации, друга програма за финансиране на ниво ЕС (а не на отделни държави), подкрепя иновативни нисковъглеродни технологии и насърчава използването на възобновяем водород в предварителен и търговски мащаб.

Индивидуалните проекти могат да отговарят на изискванията за публично финансиране от няколко източника, а инструментите за финансиране могат да се комбинират, ако няма двойно финансиране на една и съща цена на проекта.

Тази година видяхме нарастващ фокус върху финансирането на водородни проекти. От 3,6 милиарда евро, отпуснати от Фонда за иновации досега тази година, повече от половината от проектите, получаващи безвъзмездни средства, са посветени на производството на зелен водород, или като нови производствени проекти, или като разширяване на съоръженията за производство на електролизери. Още 4 милиарда евро грантове от фонда за иновации трябва да бъдат предоставени преди края на годината за проекти с различен мащаб.

Бъдещето на енергийния преход на Европа

Предложенията за преразглеждане на RED II се разглеждат от държавите-членки на ЕС и групите по интереси. Съзаконодателите на ЕС постигнаха временно политическо споразумение относно ключови области на реформа на Директивата за енергия от възобновяеми източници и е възможно RED III да бъде приета преди края на годината. Какво ще означава RED III за енергийния сектор? Очакваме да видим още по-голямо увеличение на финансирането за възобновяема енергия и проекти за улавяне на въглерод и увеличаване на патентите за технологии, които подпомагат енергийния преход.

Оставете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *

Свързани публикации